Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MacSiers Fotografie
Macsiers.nl produceert vrij werk en levert ook in opdracht. Hiervoor gelden geen standaard prijzen. Neem gerust vrijblijvend contact op om over de mogelijkheden en het daarbij behorende tarief te praten. Zo bepalen we vooraf de juiste prijsstelling. Op verzoek van opdrachtgever kunnen de afspraken in een offerte worden bevestigd.

Met de aankoop van het gebruiksrecht van de foto’s gaat men akkoord met de door MacSiers daaraan verbonden algemene voorwaarden.

Kort weergegeven: op alle foto’s berust copyright. MacSiers verkoopt slechts het recht tot éénmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt doorgaans slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt. Het aangekochte gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.

Richtprijzen voor aankoop gebruiksrecht MacSiers Fotografie
Het basislicentietarief voor het gebruiksrecht van een foto is € 250,– jaar, per foto (tarief 2017). Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen afwijkende tarieven worden berekend. Alle tarieven zijn exclusief btw.

Gevolgen inbreuk op producties MacSiers Fotografie
Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van ten minste het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van een foto wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

MacSiers Fotografie hanteert haar Algemene Voorwaarden en deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
Zie:
MacSiers Fotografie – Algemene voorwaarden 2017

De Algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden.


Auteursrecht op foto’s in zijn algemeenheid

  • Respecteer het auteursrecht op foto’s
  • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken
  • Vertrouw niet op de mededeling van anderen; alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto
  • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding
  • gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden
  • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen; gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is
  • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto
  • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf
  • Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben; vraag ook hen toestemming voor gebruik
  • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie

info@macsiers.nl | +31(0)14324889 Adres: De Rijpgracht 21-III, 1056 XP AMSTERDAM